Jacek Mazanec

Jacek Mazanec

(1996—1997)
Dyrektor Naczelny i Artystyczny