Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju- etap II

Okres realizacji projektu od 03.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podpisana została 30 sierpnia 2018 roku.

Wartość projektu ogółem to 16 786 530,78 zł,
a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wyniosło:  5 999 999,98 zł.

Projekt obejmował II etap budowy nowego obiektu użyteczności publicznej-  wielofunkcyjnego budynku z salą i zapleczem scenicznym na potrzeby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce Zdroju, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W ramach objętego projektem II etapu wykonano instalacje, roboty wykończeniowe, zamontowano wyposażenie oraz wykonano zagospodarowanie terenu.

Charakterystyczne parametry techniczne wybudowanego obiektu to:
kubatura netto: 11 237,54 m3
powierzchnia użytkowa: 1 537,68 m2,
liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne.

W ramach projektu oddano do użytkowania: hol główny  łączący funkcje foyer, szatni, kasy biletowej oraz komunikacyjną, sala z widownią, scenę z magazynem, garderoby, pracownię, pomieszczenia biurowe administracji teatru, salę prób, zaplecze higienicznosanitarne, przestrzeń komunikacji, pomieszczenia techniczne, porządkowe, etc. Dodatkowo w ramach zakresu niekwalifikowanego projektu powstała przestrzeń z przeznaczeniem uzupełniającym tj. kawiarnia i pokój dla gości teatru.

CELE PROJEKTU:

Cel bezpośredni projektu to poprawa estetyki obszaru zdegradowanego i stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców w atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu infrastruktury kultury.

EFEKTY REALIZACJI:

Długofalowe oddziaływanie projektu ma na celu powstrzymanie zjawiska depopulacji obszaru zdegradowanego poprzez wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców i rozwój gospodarki w oparciu o atrakcyjną przestrzeń publiczną.

Dzięki budowie nowej siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w zaniedbanym obszarze niezabudowanym- w ścisłym centrum Rabki- Zdroju nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej, a także ulegnie poprawie zagospodarowanie przestrzenne miasta (wypełnienie "luk" w strukturze centrum, zamiast rozszerzania zabudowy na nowe obszary peryferyjne).

Nowa siedziba Teatru powstała przy brukowanej ulicy Orkana w sąsiedztwie Muzeum im. Władysława Orkana znajdującego się w zabytkowym, modrzewiowym kościółku p.w. Św. Marii Magdaleny z początku XVII wieku oraz wybudowanego w stylu neogotyckim, w latach 1902-1908 Kościoła św. Marii Magdaleny. Taka lokalizacja obiektu infrastruktury kultury pozwoliła na mocne powiązanie budynku Teatru z otoczeniem i zbudowanie tożsamości miejsca o silnej funkcji kulturalnej dla miasta Rabka- Zdrój i okolicy.

Dzięki urządzeniu placów, chodników i dróg dojazdowych poprawiła się dostępność komunikacyjna przestrzeni. Dodatkowym atutem poprawiającym dostępność miejsca skupiającego 3 obiekty kultury jest fakt, że w porozumieniu pomiędzy Powiatem Nowotarskim, Dyrekcją Teatru, samorządem Miasta Rabka- Zdrój i Parafią św. Marii Magdaleny powstał parking na działce przylegającej do nieruchomości, na której powstał teatr.

 Osoby z niepełnosprawnością:

Na parkingu obsługującym wszystkie obiekty kultury (muzeum, teatr, kościół), wyznaczone zostały miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki takiemu zagospodarowaniu przestrzeni oraz dostosowaniu budynku siedziby Teatru do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, nastąpi poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni kultury przy ul. Orkana w Rabce- Zdroju.

Projekt poprzez stworzenie odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda na wszystkie kondygnacje budynku, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, składane fotele pozwalające na umiejscowienie wózków inwalidzkich na widowni) umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na widownię teatralną i korzystanie w pełni ze spektakli teatralnych, a dodatkowo korzystanie z pozateatralnych funkcji obiektu takich jak kawiarnia. Pomieszczenia oznakowane zostały tabliczkami zawierającymi opis alfabetem Braille’a.

W ramach projektu zakupionych zostało 15 zestawów słuchawkowych do odbioru audio deskrypcji.

Teatr  planuje  przygotować  do  wybranych  przedstawień  swojego  repertuaru  spektakle  z  audio  deskrypcją  i  tłumaczeniem  na  język  migowy.    Pozwoli  to  na wprowadzenie do Teatru osób niewidzących i niesłyszących. Audio deskrypcja jest to technika narracyjna pozwalająca osobom niewidomym usłyszeć to, czego nie mogą zobaczyć podczas spektaklu teatralnego, filmu czy wystawy.  Audio  deskrypcja  za  pomocą  opisu  słownego  dostarcza  więc  osobom  niewidomym  lub  niedowidzącym  tych  informacji,  które  przez  innych  widzów odbierane są wyłącznie w postaci wizualnej. W  teatrze wyznaczono specjalne miejsca dla osób niewidomych ze specjalnymi słuchawkami, w których osoba niewidoma słyszy dodatkowy komentarz, kluczowy do rozumienia fabuły przedstawienia. Projekt  ma  na  celu  także  zaktywizowanie  osób  niewidomych  i  niedowidzących  do  czynnego  uczestniczenia  w  życiu  kulturalnym  i  społecznym,  poprzez zaproponowanie im nowej formy rozrywki.