KONKURS LITERACKO – FILMOWY „W POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ OPOWIEŚCI”

KONKURS LITERACKO – FILMOWY „W POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ OPOWIEŚCI”

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - filmowym. Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie: Konkurs Litearacko Filmowy

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-FILMOWEGO „W POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ OPOWIEŚCI”

 1. USTALENIA WSTĘPNE

Organizator:  Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia”

Partner: Teatr Lalek „Rabcio”

Patronat: Urząd Miejski Rabka-Zdrój

 1. CELE KONKURSU
 2. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
 3. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 4. Promocja działalności Stowarzyszenia Przyjaciół „Rabcia” .
 5. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

III.        ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy i miasta Rabka-Zdrój.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej: wiersz, opowiadanie, legendę, historię, nowelkę zgodnie z tematem konkursu.
 4. Praca „W poszukiwaniu zaginionej opowieści” może zawierać dowolnie nadany podtytuł. Temat pracy powinien być związany z regionem gminy i miasta Rabka-Zdrój. „Opowieść” może opierać się na istniejącej legendzie lub być całkowicie wymyślona. Szczególnie cenna będzie kreatywność autora. Szukając inspiracji Organizator zachęca do zapoznania się z materiałem filmowym składającym się na 5-odcinkowy przewodnik „Rabka z Rabciem” (dostępnym na stronie www.przyjacielerabcia.pl). Mile widziane będzie wykorzystanie pojawiających się w nim postaci przy opracowaniu własnej opowieści.
 5. Jeden Autor może złożyć tylko 1 utwór.
 6. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu.
 7. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, mail, telefon kontaktowy.
 8. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia wraz z pracą konkursową oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przeniesieniu autorskich praw majątkowych, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego (wzór dołączony do regulaminu).
 9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
 10. Prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacko-filmowy” w terminie od 01.04.2021 r. do 30.04.2020 r. do godz. 15:00 w Teatrze Lalek „Rabcio”, w sekretariatach szkół podstawowych lub na adres mailowy przyjaciele.rabcia@gmail.com.
 11. JURY

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

 1. KRYTERIA OCENY
 2. Twórczy charakter utworu.
 3. Poprawność stylistyczna i językowa.
 4. Estetyka pracy.
 5. Samodzielność i oryginalność.
 6. Zgodność z tematem konkursu.
 7. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas: 1-3

- uczniowie klas: 4-6

- uczniowie klas: 7-8

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena prac konkursowych przebiegać będzie w dniach: 1-7.05.2021 r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniach: 8-9.05.2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Rabcia: www.przyjacielerabcia.pl oraz stronie www Urzędu Miejskiego Rabka-Zdrój
 3. Laureaci zostaną zawiadomieni drogą mailową oraz telefoniczną.
 4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 6. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 7. Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przeniesieniu autorskich praw majątkowych, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.przyjacielerabcia.pl

VIII REALIZACJA FILMOWA

 1. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni do nagrania autorskiej „Opowieści”.
 2. Za realizację nagrania odpowiedzialny będzie specjalnie w tym celu powołany zespół: reżysera, aktorów oraz obsługę techniczną sceny.
 3. Termin nagrania odbywać się będzie w dniach 10.05-18.06. 2021 r.
 4. Filmowa realizacja „Zaginionych opowieści” zostanie upubliczniona w mediach społecznościowych oraz stronie www. Organizatora. Nagrania stanowić będą filmową kontynuację multimedialnego przewodnika „Rabka z Rabciem”.

Konkurs finansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego Rabka-Zdrój